06-51514730 Ryanne@StudioNo83.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring Studio No.83

Jouw privacy is belangrijk voor Studio No.83! Door zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens en daarbij transparant te zijn over het gebruik hiervan, hoopt Studio No.83 je te laten zien dat jouw privacy zoveel mogelijk gerespecteerd wordt en dat Studio No.83 deze zo goed mogelijk probeert te beschermen. Geheel volgens de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens vastgelegd worden en voor welke doelen dat gebeurt.

Artikel 1 – Wie is Studio No.83?
Studio No.83 is een eenmanszaak, gevestigd aan Anthurium 59 2678 PN DE LIER en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.studiono83.nl | 06-51514730 | privacy@studiono83.nl

Artikel 2 – Welke gegevens worden bijgehouden en waarom?
Studio No.83 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Studio No.83 en/of omdat je deze gegevens zelf aan Studio No.83 hebt verstrekt. Denk hierbij aan gegevens op het contactformulier op de website, gegevens om onze overeenkomst uit te voeren, gegevens voor facturatie en financiële administratie, gegevens voor de testimonials en portfolio op de website, gegevens voor het CRM en gegevens voor analytics en retargeting.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Voor- en achternaam Kamer van Koophandel nummer
Bedrijfsnaam BTW-nummer
Adresgegevens IP-adres
Telefoonnummer Locatiegegevens
E-mailadres Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer Internetbrowser en apparaat type

Daarnaast worden andere gegevens verwerkt die nodig zijn om de diensten van Studio No.83 aan jou te kunnen leveren en de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken. Denk hierbij aan inloggegevens van systemen waarin we samen werken.

Artikel 3 – Doel en grondslag
Met welk doel en op basis van welke juridische grondslag worden de persoonsgegevens bij Studio No.83 verwerkt?

Doel Grondslag
Contact opnemen n.a.v. contactformulier Uitvoering overeenkomst
Contact opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoering overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoering overeenkomst
Studio No.83 verwerkt persoonsgegevens welke wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Denk aan facturen. Wettelijke verplichting
Testimonial schrijven aan de hand van de verkregen gegevens Uitvoering overeenkomst
Portfolio vullen aan de hand van geleverde diensten en/of producten Uitvoering overeenkomst
CRM aanvullen met de verkregen gegevens Uitvoering overeenkomst
Website monitoren en waar nodig te optimaliseren d.m.v. analytische cookies Gerechtvaardigd belang

Artikel 4 – Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Studio No.83 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: privacy@studiono83.nl.

Artikel 5 – Met wie worden je gegevens gedeeld?
Studio No.83 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Studio No.83, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio No.83 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 6 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die Studio No.83 gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Studio No.83 gebruikt technische en functionele cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy (denk bijv. aan het volgende: een deel van het IP adres is onleesbaar gemaakt). De cookies die Studio No.83 gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Artikel 7 – Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Studio No.83 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Studio No.83 hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens die Studio No.83 verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren, worden na het beëindigen van de overeenkomst z.s.m. verwijderd, doch uiterlijk binnen 6 maanden. Ditzelfde geldt voor gegevens in het CRM systeem van Studio No.83, verkregen door het contactformulier op de website of die per e-mail zijn ontvangen. Het kan ook zijn dat je aangeeft niet meer benaderd te willen worden door Studio No.83, dan worden deze gegevens uiteraard z.s.m. verwijderd.
Gegevens die benodigd zijn voor de Belastingdienst, zit een wettelijke verplichting op en worden 7 jaar bewaard. Denk hierbij aan facturen.

Gegevens verkregen voor testimonials en portfolio worden bewaard tot deze niet meer representatief zijn voor de dienstverlening van Studio No.83 of wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering.
Om de website te laten functioneren en deze te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Studio No.83 heeft commercieel belang om de hiermee verkregen gegevens te gebruiken ter verbetering van de website. Hiermee is Studio No.83 gebonden aan de bewaartermijnen die Google hanteert. Deze zijn terug te vinden bij Google Analytics zelf.

Artikel 8 – Welke rechten heb je m.b.t. jouw privacy?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio No.83 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Studio No.83 van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@studiono83.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Studio No.83 jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio No.83 reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio No.83 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9 – Wat gebeurt er als deze verklaring wijzigt?

Het kan zijn dat de privacyverklaring wijzigt. Dit kan zijn omdat de diensten van Studio No.83 zijn uitgebreid en er meerdere gegevens worden verzameld dan daarvoor. Om er zeker van te zijn dat je de meest up to date versie van sw privacyverklaring voor handen hebt, raad Studio No.83 je aan deze van de website te halen. Hier staat altijd de meest recente versie.

Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust via privacy@studiono83.nl. Studio No.83 streeft ernaar om binnen een werkweek antwoord te geven.